Artikelen door Olle5672

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer   Een veelbesproken onderwerp na de # Me Too beweging, het Voice schandaal en de recente onthullingen over de misstanden bij De Wereld Draait Door (DWDD) is grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Waarom nu opeens? Dit is toch van alle tijden? Ik denk dat er nu meer aandacht voor is […]

Hoever reikt de inspanningsverplichting van werkgever en werknemer bij herplaatsing?

In de WWZ is een herplaatsverplichting voor werkgevers opgenomen. De werkgever moet verplicht onderzoeken of herplaatsing in een passende functie mogelijk is, al dan niet met behulp van scholing en binnen een redelijke termijn. Deze verplichting geldt weliswaar in redelijkheid, maar er moet ook niet te licht over worden gedacht. Een vaste lijn in de […]

Studentpromovendi: arbeids- of opleidingsovereenkomst?

De Rechtbank Noord-Nederland moest zich buigen over de vraag of studentpromovendi een opleidingsovereenkomst hebben of toch een arbeidsovereenkomst. Het UMCG onderscheidt vier soorten promovendi: werknemerspromovendi met een arbeidsovereenkomst, promoverende medewerkers, studentpromovendi met een beurs en extern gefinancierde promovendi. Volgt u het nog? Het gaat hier om de vraag of studentpromovendi toch niet aangemerkt dienen te […]

Onrechtmatige werknemersconcurrentie

Dat een werknemer na afloop van zijn contract een concurrentiebeding kan schenden, is bij de meeste werknemers wel duidelijk. Ik heb daar al een keertje eerder over geblogd. Maar wist u dat een werknemer ook zonder dat hij een concurrentiebeding schendt onrechtmatig kan concurreren met zijn voormalig werkgever? De jurisprudentie maakt hierbij onderscheid tussen notoir […]

Het concurrentiebeding

Een concurrentiebeding moet je altijd specificeren voor wat je als bedrijf nodig hebt en toepassen op de functie van de werknemer voor wie het concurrentiebeding is bedoeld. De inhoud van het concurrentiebeding mag niet onredelijk zijn. Een redelijk concurrentiebeding zal ook eventueel voor een rechter standhouden, een te algemeen gesteld beding niet. Indien het er […]

Covid 19 vaccinatie vragen

Covid 19 vaccinatie vragen Nu er steeds meer mensen gevaccineerd kunnen worden, roept dit ook weer nieuwe vragen op zoals de vraag of een werkgever een werknemer kan verplichten zich in te laten enten, overplaatsing of ontslag mogen en of er een loonstop bij ziekte of besmetting mag worden toegepast als een werknemer zich niet […]

De ambtenaar en de arbeidsovereenkomst

De ambtenaar en de arbeidsovereenkomst Op 1 januari 2020 trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Tot dat moment hadden alle ambtenaren een andere rechtspositie en vooral een andere rechtsgang dan werknemers die onder het burgerlijk recht vielen. Dit was vooral vreemd voor werknemers die hetzelfde beroep uitoefende, maar de één in dienst […]

Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Sinds de invoering van de WWZ heeft een werknemer, die vanwege arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen, recht op een transitievergoeding. Maar het recht op transitievergoeding geldt alleen indien er ook daadwerkelijk een ontslag plaatsvindt. Een werkgever is na twee jaar ziekte mits er aan de re-integratieverplichtingen is voldaan, geen loon meer verschuldigd. Hij heeft het recht om […]

De combinatie ontslaggrond

Voor 2015 kon een rechter de arbeidsovereenkomst ontbinden ‘wegens omstandigheden welke van dien aard zijn, dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoorde te eindigen’. Een werkgever kon dus een samenloop van omstandigheden aanvoeren voor een ontbinding. Was de rechter van oordeel dat het allemaal bij elkaar wat magertjes was of dat de […]

Corona rechtspraak

Corona rechtspraak Het zijn vreemde tijden, ook op arbeidsrechtelijk gebied. Inmiddels zijn de eerste Corona gerelateerde arbeidsrechtelijke uitspraken gepubliceerd. Allereerst: het advies en soms de noodzaak om thuis te werken. Ondanks het feit dat de overheid werknemers vraagt om zoveel mogelijk thuis te werken, kun je dit niet rechtstreeks vertalen in het recht om thuis […]