Artikelen door Olle5672

Compensatieregeling transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 treedt de Regeling compensatie Transitievergoedingen in werking. De regeling geldt voor werknemers die zijn ontslagen na minimaal 24 maanden langdurig arbeidsongeschikt geweest te zijn of wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Werkgevers kunnen vanaf deze datum bij het UWV een verzoek indienen tot verstrekking van een vergoeding ter hoogte van de vergoeding die de […]

Referenties van je ex-werkgever

In een vaststellingsovereenkomst staat meestal standaard de bepaling opgenomen dat er een getuigschrift zal worden afgegeven. Deze bepaling is van generlei belang omdat een ex-werkgever hiertoe wettelijk verplicht is. Anders staat het met het afgeven van een positief getuigschrift, een positieve referentie op LinkedIn of het geven van een positief oordeel indien er referenties worden […]

Drie jaar WWZ

Onderzoekers hebben uitgezocht of de invoering van de Wet Werk en Zekerheid veranderingen heeft gebracht in het ontslagrecht. Ze hebben hierbij met name gekeken of de kantonrechter het verzoek tot ontbinding vaker afwijst, zoja, op welke gronden is de kans daarop groter en ze hebben uitgezocht of de toekenning van een billijke vergoeding wat bedoeld […]

Alcoholverslaving en ontslag

Een werkgever van een bedrijf dat met scherpe messen en machines werkt zette een werknemer op non-actief omdat deze dronken op het werk was gekomen. Hij diende een ontbindingsverzoek in en beriep zich hierbij op het feit dat het gevaarlijk was voor de werknemer om hier te werken als hij dronken was. Na indiening van […]

Mediation is meer dan alleen conflictoplossen

Bij een mediation houd ik altijd afzonderlijke intakegesprekken. Allereerst heeft dit tot doel om beide partijen veilig met mij kennis te laten maken en in alle rust hun verhaal te kunnen doen. Ik heb immers geen belang noch oordeel. Ik merk dat cliënten tijdens een intakegesprek het prettig vinden om eindelijk een keer hun hele […]

Ziekteverzuimvoorschriften en ontslag

Indien een werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid de controlevoorschriften niet nakomt zoals het verstrekken van inlichtingen of het zich laten controleren door een arbodienst dan kan de werkgever dit bestraffen met de opschorting van het loon. Indien een werknemer zich niet houdt aan re-integratievoorschriften dan kan dit door de werkgever worden bestraft met een loonstop. Een werkgever […]

Billijke vergoeding

Naast de transitievergoeding heeft de rechter de mogelijkheid om een billijke vergoeding op te leggen. De billijke vergoeding kan worden opgelegd indien het eindigen van de arbeidsovereenkomst te wijten is aan ernstig of verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Uitgangspunt hierbij is dat de rechter de billijke vergoeding dient te bepalen op een wijze […]

Wie mag oordelen over arbeidsongeschiktheid?

De meeste werknemers die wat langer ziek zijn, zijn ook onder behandeling van een arts, psycholoog, fysiotherapeut of een andere hulpverlener. Deze behandelaars kennen de problemen van hun patiënt natuurlijk het beste. Toch zijn zij niet degenen die oordelen over de arbeidsgeschiktheid van hun patiënt. Het is de door de werkgever ingeschakelde bedrijfsarts die oordeelt […]

Na twee jaar ziekte einde dienstverband?

Na twee jaar ziekte en voldoende reïntegratieverplichtingen zonder het beoogde resultaat van hervatting van de werkzaamheden, mag een werkgever een werknemer ontslaan. De werkgever is dan een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd. Om te voorkomen dat de werkgever een transitievergoeding moet betalen, laat een werkgever het dienstverband soms slapend doorlopen. De werkgever is dan geen […]

Second opinion of deskundigenoordeel

Tot 1 juli konden zowel de werkgever als de werknemer aan UWV een deskundigenoordeel aanvragen als zij het niet eens waren met het oordeel van de bedrijfsarts over de mate van arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Dat kan nog steeds, maar vanaf 1 juli is daar de mogelijkheid van de aanvraag van een second opinion bijgekomen. […]